Bug Rugz Velvet Pouches.  Medium drawsting 4 " x 7"